چهـاردهمیـن کنگـره

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

۱۲ لغایت ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ | تهران، اردوگاه شهید باهنر

اخبـار کنگـره

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان پسر با حضور مسئولین کشوری در اردوگاه
به گزارش روابط مومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، دکتر مهرداد بذرپاش در چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که در
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، یوسف نوری در آیین اختتامیه چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان (بخش دختران) اظهار

سین برنامه

نقشه اردوگاه باهنر